Who is who


Österreichische Seite
BUNDESMINISTERIUM FÜR WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG

Vizekanzler Dr. Erhard Busek, Bundesminister für Wissenschaft und Forschung (ab 18.4.1989)
o. Univ.-Prof. Dr. Hans Tuppy, Bundesminister für Wissenschaft und Forschung (bis 18.4.1989)
Gesamtprojektleitung:
Dipl.-Ing. Otto Zellhofer
Dr. Ulrike Unterer (bis 15.3.1992)
Dr. Christian Wild (ab 15.3.1992)
Finanzen:
Dr. Helmut Schacher
Eleonore Heid

ÖSTERREICHISCHE KOSMONAUTEN

Dipl.-Ing. Franz Viehböck
Dr. Clemens Lothaller

WISSENSCHAFTLICHE LEITUNG

o. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. DDr. Dr.-Ing.e.h. Willibald Riedler
Institut für Weltraumforschung der Österreichischen Akademien der Wissenschaften, Graz

MEDIZINISCHE BERATUNG

Univ.-Doz. Dr. Meinhard Berger
Universitätsklinik für Neurologie, Innsbruck

BUNDESMINISTERIUM FÜR LANDESVERTEIDIGUNG (HUMANFAKTORGRUPPE)

Dr. Joachim Huber
Dr. Walter Bein
Christian Nemetz
alle: Heeresspital, Wien

FORSCHUNGSGESELLSCHAFT JOANNEUM GES.M.B.H

Direktion
Dipl.-Ing. Berghold Bayer
Rainer Uranschek
Forschungsgesellschaft Joanneum Ges.m.b.H., Graz
Projektmanagement AUSTROMIR:
Dipl.-Ing. Bruno Josseck (Projektleitung Organisation)
Dipl.-Ing. Christian Feichtinger (Projektleitung Technik)
Ing. Hermann Rausch
Heinz Peter Eck
Astrid Watzka
Joris Wundrak
Sonja Klein
Dipl.-Ing. Andreas Trink
Helmut Feier
alle: Forschungsgesellschaft Joanneum Ges.m.b.H., Institut für Angewandte Systemtechnik, Graz

Ständige Dolmetscher:

Martin Grünberg
Mag. Susanne Trost
Elena Hammer (ab 1.1.1992)
Mag. Barbara Volossov-Leeb (bis 31.12.1991)
Sergej Lücker (bis 31.12.1991)

WERBEAGENTUREN

Dr. Schnedlitz & Partner (Bereich Österreich ab 1.6.1991), Graz
Dr. Karlheinz Oertel (Bereich Österreich bis 31.5.1991, Bereich Sowjetunion ab 1.6.1991), Firma AKA Marketing-Service Ges.m.b.H., Wiener Neustadt

Sowjetische Seite (wie von sowjetischer Seite angegeben)
BETEILIGTE SOWJETISCHE KOSMONAUTEN
Arzebarskij A.
Krikalijov S.
Volkov A.
Aubakirov T.
Viktorenko A.
Musabajev T.
NPO-ENERGIJA

Semjonov Ju., Generaldirektor und Chefkonstrukteur
Selenstschikov N., Erster stellvertretender Chefkonstrukteur
Legostajev V., Ester Stellvertreter des Chefkonstrukteurs
Vasilkovskij A., Stellvertretender Chefkonstrukteur
Nikitskij V., Leiter des wissenschaftlichen Testzentrums
Berschatyj V., Technischer Leiter des Projekts AUSTROMIR

Gerätebetreuung, Technische Dokumentation, Testprogramme:
Arkov P.
Voronkov V.
Batentschuk-Tusko T.
Kotschkin A.
Solovjov V.
Lebjedev O.
Blagov V.
Lepskij A.
Bykov A.
Nesnamova L.
Gudskov V.
Nikolajev V.
Gutorov A.
Serjoschkina N.
Dubjago Ju.
Samburov S.
Sinovjev V.
Zyplakov Ju.
Kasarinov S.
Kvascha O.
Kischajev A.
Gorlov A.
Kotschka V.
Arepjev M.
Solovjej A.
Vischnijakov V.
Aljabjev A.
Stojalova L.
Uspenskij A.
Selivanov L.
Lebjedev A.
Organisation der Projektarbeiten, symbolische und kommerzielle Tätigkeit, Öffentlichkeitsarbeit:
Fadejev D.
Sotov V.
Danilov Ju.
Roschkov A.
Gumerova N.
Kotjonkov A.
Sinovjev O.
Petuchov V.
Dolmetscher:
Kolesnikova N.
Levaschova N.
Rutschjeva V.

alle: NPO „Energija“, 141070 Kaliningrad, Moskauer Gebiet

KOSMONAUTENAUSBILDUNGSZENTRUM:

Schatalov V. A., Kommandant und Leiter des Ausbildungszentrums (bis Oktober 1991)
Klimuk P. I., Kommandant und Leiter des Ausbildungszentrums (ab Oktober 1991)
Leonov A. A.
Dschanibekov V. A.
Roschdestvenskij V. I.
Romanenko Ju. V.

Kosmonautenauswahl und medizinische Betreuung:
Aleksejev V. N.
Paschkova L. V.
Voronin L. I.
Stschovlivzev M. K.
Kaspranskij R. R.
Legenkov V. I.
Michalev V. A.
Tarossov I. K.
Programm, Planung und Koordinierung der Ausbildung:
Stepanov V. N.
Temerov A. V.
Pomeranzeva V. A.
Kargapolov Ju. P.
Russische Sprachausbildung:
Kolegova S. N.
Motina E. I.
Vorbereitung auf den Flug mit dem Transporter SOJUS:
Versekis A. A.
Savtschkov I. V.
Golajev K. G.
Bajkov Ju. V.
Manjuchin A. P.
Lepko A. N.
Ogarjov A. A.
Varava V. I.
Polovnikov O. V.
Najdenov V. D.
Majorov B. V.
Uschanov A. I.
Bankov S. N.
Putjatin L. J.
Vorobjov A. I.
Sevrjukov A. A.
Pavlov A. M.
Knigin A. A.
Kinschalov A. P.
Prokopenko A. N.
Tschernov E. V.
Ermilov S. Ju.
Burdakov S. V.
Maksimenko V. G.
Svjaschin A. I.
Trunov V. N.
Chludejev E. N.
Ankinovitsch N. V.
Gorbunov V. A.
Novikov M. V.
Kurizyn A. A.
Mitin A. T.
Klestschev O. A.
Spirin V. N.
Piskunov O. N.
Bondarenko V. F.
Silkov O. V.
Votev V. A.
Makarov A. M.
Bakumenko V. A.
Minajev A. I.
Popov V. P.
Sorkin A. V.
Trofimov V. P.
Morosov A.I.
Voronez I. V.
Tscherkassov A. A.
Kasatkin G. N.
Vorobijov K. S.
Koslov A. N.
Larin A. G.
Fjodorov V. P.
Bochun A. V.
Filatov N. A.
Novikov S. N.
Schalimov V. V.
Renj V. A.
Medizinisch-biologische Ausbildung:
Moskwin I. I.
Schechovzev I. K.
Tschekirda I. F.
Schdanov O. I.
Balandin V. A.
Poikanov S. G.
Jelisarov S. Ju.
Ostapenko A. N.
Prusskij A. A.
Michajlov A. I.
Tschapajev A. V.
Katajev Ju. V.
Ausbildung für das wissenschaftliche Programm AUSTROMIR:
Konovalov G. A.
Schisterov I. N.
Poljakov A. V.
Bogdanov M. N.
Smolovik A. V.
Saburov P. A.
Vasiljev V. I.
Morchov A. A.
Vyrenkov S. S.
Turchanov O. A.
Ausbildung an den Trainingsgeräten:
Stschavelez B. S.
Gupalo V. A.
Dronov V. M.
Jolkin V. A.
Korjagin A. V.
Pisanov V.A.
Bojartschuk V. I.
Mucha P. A.
Rutschkin I. V.

alle: Sternenstädtchen, 141160 Moskauer Gebiet

IMBP (INSTITUT FÜR BIOMEDIZINISCHE PROBLEME)
Gesamtleitung der sowjetisch-österreichischen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Weltraumbiologie und Weltraummedizin:

Grigorjev A. I., Direktor, Korrespondierendes Mitglied der Akademie der Wissenschaften Prof.
Gosenko O. G., Berater der Direktion, Mitglied der Akademie der Wissenschaften

Wissenschaftliche Leitung und Koordination der Arbeiten im Rahmen des Projektes AUSTROMIR:

Pestov I. D., Doktor der Medizinischen Wissenschaften

Leitung der Gruppe der technischen Experten:

Koscharinov V. I.

MEDIZINISCHE EXPERTEN:
MONIMIR

Koslovskaja I. B., Prof.
Burlatschkova N. I., Kandidat der Medizinischen Wissenschaften
Borisov M. V., Kandidat der Medizinischen Wissenschaften

MOTOMIR

Koslovskaja I. B., Prof.
Charitonov N. M.

AUDIMIR

Nefjodova M. V., Kandidat der Medizinischen Wissenschaften

OPTOVERT

Kornilova L. N., Kandidat der Medizinischen Wissenschaften

PULSTRANS

Bajevskij R. M., Prof.
Funtova I. I., Kandidat der Biologischen Wissenschaften

MIKROVIB

Koslovskaja I. B., Prof.
Borisov M. V., Kandidat der Medizinischen Wissenschaften
Konjev A. E.

BODYFLUIDS

Noskov V. B., Kandidat der Medizinischen Wissenschaften

COGIMIR

Koserenko O. P., Kandidat der Medizinischen Wissenschaften

DOSIMIR

Akatov Ju. A., Kandidat der Biologischen Wissenschaften

MIRGEN

Voronkov Ju. I., Doktor der Medizinischen Wissenschaften
Chajdakov M. S., Kandidat der Medizinischen Wissenschaften

Technische Experten:
Smirnov V. A.
Gratschkov V. A.
Avakjan Ju. G.
Prichodko V. V.

alle: IMBP, 123007 Moskau D-7

LICENSINTORG (LIT)
Ignatov V. V., general manager
Savtschenko I. D.
Zimailo V. V.

alle: licensintorg, 121108 Moskau

GLAVKOSMOS
Vorbereitung und Realisierung des Projektes AUSTROMIR:

Dunajev A., Leiter von GLAVKOSMOS
Semjonov N., Leiter der Internationalen Abteilung
Scherstabitov E., Leiter der Wirtschaftsabteilung
Lukojanov V., Führender Fachmann
Talalassov S., Führender Fachmann

alle: GLAVKOSMOS, 103030 Moskau K-30

ZUP (FLUGLEITZENTRUM)

Lobatschov V., Direktor
Udaloj V., stellvertretender Direktor
Potschukajev V., stellvertretender Direktor
Berdinzev V., leitender Ingenieur

Koordinator für das Projekt AUSTROMIR:

Samsonov V., Abteilungsleiter
Latyschev V., Abteilungsleiter

Verantwortliche für die Funktionstüchtigkeit der im ZUP untergebrachten österreichischen Apparaturen:
Tschernov V.
Voronov V.
Schibanov L.
Matvejev N.
Jegorov E.
Schejchmatov S.
Schatov G.
Titov A.
Tschujkina L.
Parschin V.
Olejnik A.
Markarjan E.
Totschilo V.
Savjelova N.
Symbolische Tätigkeit, Öffentlichkeitsarbeit:
Jeremin A.
Masalezkij V.
Lyndin V.
Gibadulin G.

alle: ZUP, Kaliningrad, Moskauer Gebiet